Miljöpolicy

Syfte
Att säkerställa hur miljöpolicyn tas fram och att den är relevant för Taxi Härnösand AB.
Ansvar
Platschef/VD) (Miljösamordnare) ansvarar för miljöpolicyn. Dessutom att den tas fram och för att den efterlevs av beställningscentralen, entreprenörerna, förarna och fastigheterna. Miljösamordnare ansvarar för att ta fram underlag för uppdatering och kontinuerlig utvärdering av miljöpolicyn.
Vilka skall ha miljöpolicy?

Alla inom Taxi Härnösand AB skall ha tillgång till miljöpolicyn.
Miljöprogrammet är indelat under följande rubriker;
1. Beställningscentral
2. Kontoret, administration
3. Chaufförsrummet, uppehållsrum (taxistation).
4. Midlanda, uppställningsplatser
5. Bil pärm, Manual med regler och rutiner för Taxi Härnösand.
6. Utbildningspärm med information, tillgänglig för alla

Miljöpolicy för Taxi Härnösand AB

Grunden för Taxi Härnösand AB´s miljöarbete är en efterlevnad av miljölagarna. Utifrån denna grundnivå arbetar Taxi Härnösand AB med att ständigt minska verksamhetens och framför allt taxiresornas påverkan på miljön. Genom att Taxi Härnösand AB tar hänsyn till varors och tjänsters miljöpåverkan redan vid inköpstillfället förebyggs redan från början en ständig förbättring och påverkan på miljön.
För att infria detta skall vi ständigt förnya miljöarbetet med;

• Alltid följa lagar och föreskrifter där transporterna sker;
• Fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål;
• Förebygga föroreningar av miljön genom att samordna de transportuppdrag som är möjligt att utveckla i trafikledningssystemet (Särskild Kollektivtrafik, FlygTaxi och
TågTaxi).
• Vår personal skall genom återkommande informationsmöten/utbildning stimuleras till att
ta ett aktivt ansvar i miljöarbetet.

För denna miljöpolicy ska samtliga medarbetare medverka med förslag till förbättringar som
bedöms av ledningen som möjliga att genomföra.
Miljöpolicyn skall vars känd för kunder, leverantörer och övriga intressenter till vår
verksamhet.
Som styrmedel används bl.a. branschens information.
Miljösamordnaren ska årligen, i samband med att Arbetsordning för styrelsen och Ansvar för
platschef/VD revideras, lämna en redogörelse över miljöarbetet.

Taxi Härnösand AB
Härnösand 2015-06-01
Reviderad 2016-11-01

Samtliga fordon drivs med HVO-100 vilket minskar CO2 utsläppen med upp till 90%.
Reviderad 2017-12-01

Taxistationen försörjs med el från Vindkraftverk
Taxistationen uppvärms med Fjärrvärme.
Reviderad 2019-02-12

Oanmälda drogtester 6 ggr per år. Avtal med Feelgood företagshälsovård/Karolinska
sjukhuset.

Påbörjad revidering 2021-06-13
Svenska Taxiförbundet ”Säker Grön Taxi”.
ISO 9001, ISO 14001.